Етика публікацій

Редакція журналу «Вісник сучасни інформаційних технологій» підтримує певний рівень вимог при відборі і прийомі статей, представлених в редакцію журналу.

     При розробці положень видавничої політики журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій», редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE, http://publicationethics.org) і досвідом роботи зарубіжних і українських професійних спільнот, наукових організацій і редакцій видань.

     Суттєвою ознакою професійного наукового співтовариства є прийняття вченими і фахівцями кодексу, який встановлює основні норми поведінки та обов'язки членів спільноти по відношенню один до одного і до громадськості. Такий кодекс визначається бажанням забезпечити максимальну користь для професійного співтовариства і обмежити дії, які могли б служити узкоегоїстічним інтересам окремих осіб, а також забезпечити право кожного учасника на інтелектуальну власність.