Вимоги до оформлення

 1. Вимоги до оформлення статті 
 2. Структура статті 
 3. Вимоги до назви статті
 4. Вимоги до анотації 
 5. Вимоги до ключових слів
 6. Вимоги до тексту для цитування
 7. Вимоги до тексту статті 
 8. Вимоги до оформлення формул
 9. Вимоги до оформлення рисунків 
 10. Вимоги до оформлення таблиць 
 11. Вимоги до оформлення посилань на літературу в тексті 
 12. Вимоги до висновків
 13. Вимоги до оформлення розділу ЛІТЕРАТУРА-REFERENCES 
 14. Додаткова інформація
 15. Вимоги до оформлення інформації про статтю українською мовою
 16. Вимоги до оформлення відомостей про авторів
 17. Відправлення статті

 

1 Вимоги до оформлення статті

Параметри сторінки файлу Microsoft Word:

– розмір сторінки– А4 (210мм х 297мм)

– поля сторінки: верхнє, ліве і праве – 2 см, нижнє – 2,5 см

основний текст статті: розмір шрифта 11 pt 

– орієнтація - книжкова

– вирівнювання - по ширині

– режим розстановки переносів - авто

– сторінки авторами не нумеруються

абзацний відступ – 0,75 см

Обсяг статті повинен становити від 12 до 14 сторінок Мова статті - англійська Стаття подається в форматі Microsoft Word (рекомендується в форматі Microsoft Word 2003 - файл з розширенням doc)

Текст статті набирається з використанням шрифту Times New Roman, інтервал одинарний.

Параметри форматування колонок для окремих елементів статті: - для УДК, списку авторів, назви статті, анотації, ключових слів, списку використаних джерел кількість колонок - одна;

– для інших розділів основного тексту статті кількість колонок - дві (для переходу на дві колонки слід використовувати розрив розділу на поточній сторінці); ширина колонки - 8,25 см, відстань між колонкамі- 0,5 см, колонки однакової ширини.

Верхній колонтитул. Положення заголовка щодо верхнього краю аркуша і нижнього колонтитула щодо нижнього краю аркуша - 1,25 см. Вказується назва журналу (шрифт 10 pt, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка), текст в верхньому колонтитулі підкреслюється знизу суцільною лінією товщиною 1, 5 pt. 

Нижній колонтитул - вставляється таблиця, що складається з одного рядка і трьох стовпців. У таблиці задається межа зверху суцільною лінією товщиною 1 pt. Решта меж таблиці робляться невидимими. У першій клітинці таблиця розміщується текст (шрифт 10 pt, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка):

ISSN 2617-4316 (Print)

ISSN 2663-7723 (Online)

Налаштування нижніх колонтитулів здійснюється таким чином, щоб вони відрізнялися для першої сторінки, а також для подальших парних і непарних сторінок статті. Повний текст для верхнього і нижнього колонтитула формується редакцією. До назви статті вказуються:

DOI – розташовується в першому рядку першого аркуша (шрифт 11 pt, напівжирний, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка); складові ідентифікатора формуються редакцією.

 

Приклад

Потім індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) розташовується у другому рядку першого аркуша (шрифт 11 pt, напівжирний, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка), визначається відповідно до таблиць, що випускаються Консорціумом УДК (http://www.udcc.org).

 

2 Структура статті

Стаття повинна включати наступні розділи:

1. Вступ
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми
3. Мета і завдання дослідження
4. Матеріали та методи досліджень (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла «експериментальна» і «методична» складові авторського дослідження)
5. Результати досліджень (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла суть авторського дослідження)
6. Обговорення результатів (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла суть авторського дослідження)
7. Висновки

8. Подяки (при наявності таких)

9. References – Список використаних джерел не менше 30-35 позицій мовою оригіналу.

10. Відомості про авторів англійською
      Відомості про авторів українською

 

3 Вимоги до назви статті

Назва повинна бути короткою, ясною, інформативною, виразною, відображати зміст статті і привертати увагу читача. Максимальна довжина заголовка - 6-8 слів, виключаючи прийменники. Розташовується після УДК (шрифт 16 pt, напівжирний, перша лiтера велика, всі iншi літери маленькі, вирівнювання по центру, без відступу), відділяється від решти тексту порожніми рядками зверху і знизу.

Після назви список авторів наводиться на англійській мові: для кожного учасника вказуються два рядки, в першому рядку ім'я, одна буква по батькові, прізвище автора в називному відмінку (для першого рядка шрифт 11 pt, напівжирний), наприклад, Anatoly A. Ivanov

Після прізвища надстрочна сноска на місце роботи у вигляді номера з дужкою; у другому рядку розташовуються ORCID (реєстрація на сайті – https://orcid.org/register), далі через крапку з комою адреса електронної пошти (для другого рядка шрифт 9 pt, звичайний).

Після списку всіх авторів слідує список, що містить місце роботи, адресу місця роботи, місто і країну, для кожного місця роботи окремого рядка, перераховуються в порядку виносок. Для авторів, які працюють в одній організації, використовується одна сноска.

Після списку авторів слід порожній рядок.

Для блоку Список авторів використовується вирівнювання по правому краю.

 

Приклад:

 

4 Вимоги до анотації

Анотація починається з заголовка ABSTRACT (напівжирний 11 pt, вирівнювання по центру), далі порожній рядок 

Для тексту анотації використовується шрифт 9 pt, звичайний, відступ 0,75 см. 

Вирівнювання по ширині. Цифри, абревіатури в анотації неприпустимі. 

      Анотація – це коротка, доступна для неспеціаліста характеристика статті з точки зору її призначення, змісту, виду і форми, яка дозволяє встановити основний зміст статті, визначити її релевантність і вирішити, чи слід звертатися до її повного тексту. Анотація повинна бути інформативною, змістовною (відображати основний зміст статті і результати досліджень) і структурованою (відображати логіку опису результатів в статті). Структурована анотація повинна містити: Актуальність, Мету, Метод, Результати, Висновки (описуються наукова новизна і практична значущість). Вона повинна містити загальну характеристику теми дослідження і проблеми або досліджуваного об'єкта, мету наукового дослідження, опис методу дослідження, опис наукової новизни і практичної значущості роботи, основні отримані результати і висновки, цінність проведеного дослідження, внесок роботи в відповідну галузь знань. Предмет, тема, мета роботи вказуються, якщо вони не є зрозумілими з назви статті. В анотації не повинен повторюватися текст самої статті, а також її назва, не повинно бути цифр, формул, таблиць, міжтекстових сносок і посилань, а також червоних рядків

Рекомендований середній обсяг анотації 300-350 слів (не менш як 2000 друкованих знаків з пробілами).

 

5 Вимоги до ключових слів

Ключові слова слідують відразу після анотації, спочатку вказується текст “Keywords:” (шрифт 9 pt, напівжирний, вирівнювання по ширині, відступ 0,75 см), далі текст в тій же рядку (шрифт 9 pt, звичайний); перший елемент списку з великої літери. Ключові слова виражають основний  зміст статті, служать орієнтиром для читача і використовуються для пошуку статей в електронних базах і реферативних журналах. У словосполученні не більше 2 слів. Не більше 6 термінів в самому тексті. Наводяться в називному відмінку. Не містять абревіатур. Розділені між собою крапкою комою (;). В кінці крапка не ставиться. 

З метою підвищення цитування та кращого розпізнавання пошуковими системами статті не рекомендується використовувати ключові поняття, представлені одним словом або пропозицією.

Приклад

 

6 Вимоги до тексту для цитування

Текст для цитування вказується через порожній рядок після ключових слів (шрифт 8 pt, напівжирний, вирівнювання по ширині без відступу), після тексту "For citation:" (курсив) наводиться список авторів (прізвище, ініціали) через кому, далі назва статті та назва журналу (всі слова, крім артиклів, повинні починатися з великих літер), наступний текст формує редакція.

7 Вимоги до тексту статті

Стаття не повинна містити граматичні або інші помилки, а також повинна відповідати тематиці журналу і вимогам щодо спеціалізованих наукових видань. Крапка не ставиться: після назви статті і заголовків розділів.

Текст статті повинен відповідати нормам правопису: англійською мовою - http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Текст статті включає кілька розділів (INTRODUCTION, LITERATURE REVIEW, ..., CONCLUSIONS), заголовок розділу (шрифт 11 pt, напівжирний, великими літерами, вирівнювання по центру, без відступу, інтервал до і після абзацу 6 pt).

Абзац для основного тексту статті починається з нового рядка, відступ 0,75 см, вирівнювання по ширині, 2 колонки.

Внизу лівої колонки на першій сторінці розташовується блок копірайт, який включає значок копірайту © (шрифт 10 pt, напівжирний), далі прізвища та ініціали авторів і рік публікації через кому (шрифт 10 pt, звичайний), над першим рядком блоку лінія товщиною 1 pt ( межі і заливка, застосувати до абзацу).

Приклад

 

Скорочення і умовні позначення, крім загальноприйнятих, використовують у виняткових випадках і дають їх розшифровку при першій згадці.

Остання сторінка тексту обов'язково повинна бути заповнена не менш ніж на 75 %. Статті з незаповненою останньою сторінкою редакцією не приймаються.

Не допускається наявність порожніх областей всередині статті, які утворюються перед або після об'ємних (великих) малюнків. Авторам слід виконати взаємне розміщення малюнків і тексту таким чином, щоб виключити виникнення порожніх областей всередині статті.

Крапка не ставиться: після назви статті і заголовків розділів, назв таблиць, розмірностей (з - секунда, г - грам, хв - хвилина, сут - добу, град - градус).

Крапка ставиться: після виносок (в тому числі в таблицях), приміток до таблиці, коротка анотація, скорочень (міс. - місяць, м - рік, млн. - мільйон).

Скорочення числівників: після змінної через дефіс вказують th (наприклад, i-th).

Скорочення з декількох слів розділяються пробілами (наприклад, 760 мм рт. Ст.), За винятком самих загальновживаних (наприклад, і т.д .; і т.п .; тобто). Між знаком номера параграфа і числом ставиться пробіл (наприклад, № 1; § 5.65). 

Розмірності відокремлюються від цифри пропуском (наприклад, 100 кПа, 77 К, 10.3 A), крім градусів, відсотків: 90 °, 20 ° C, 50%. Лапки і дужки не відокремлюються пробілами від укладених в них слів.

При перерахуванні, а також в числових інтервалах розмірність наводиться лише для останнього числа (18-20 Дж / моль), за винятком кутових градусів. Кутові градуси ніколи не опускаються: 5 ° -10 °, а не 5-10 °. Градуси Цельсія: 5 ° C, а не 5°.

Всі одиниці і розмірності повинні бути приведені в Міжнародній системі одиниць (SI). Числа, менші 11, записуються словами, а більші і об'єднані з ними в одну фразу менші - цифрами. Для чисел, записаних із одиницями, завжди використовуються тільки цифри. Всі числа записуються цифрами при використанні в математичному сенсі. Ціла і дробова частина чисел поділяються через точку. Десяткового дробу, меншою одиниці, завжди повинен передувати нуль (наприклад, 0.123). Бажано не починати речення з чисел.

Три крапки використовують в математиці, щоб показати продовження в вираженні, наприклад, 1) x1, x2, …, xn; 2) x1 + x2 + … +xn; 3) i = 0, 1, 2, …, K.

Списки складаються з більш ніж з одного елемента. Перед кожною позицією переліку слід ставити номер з дужкою або з точкою або дефіс для ненумерованого списку. Якщо елементи списку продовжують пропозицію, то їх розділяють крапкою з комою, перед списком ставлять двокрапку після узагальнюючого слова, а кожен елемент починають з малої літери. Якщо елементи списку представляють собою окремі речення, то кожне з них починають з великої літери, а завершують крапкою.

Підтекстові виноски не допускаються.

8 Вимоги до оформлення формул

Формули повинні бути набрані одним розміром - дуже часто набрані формули неможливо прочитати.

–  Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType.

– Формули розташовують безпосередньо після тексту по центру колонки і нумерують, якщо на них є посилання в тексті, в круглих дужках праворуч, приклад (1), (2-3)

– Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак, якщо далі йде нова пропозиція, то точка, якщо далі йде роз'яснення, то кома.

Параметри набору формул 

Розміри символів: звичайний - 11 pt, великий індекс - 8 pt, дрібний індекс - 6 pt, великий символ - 14 pt, дрібний символ - 10 pt. Імена змінних, якщо вони представлені латинськими літерами, курсив, інші стилі - без курсиву і напівжирного виділення. Грецькі літери, а також символи операторів і функцій (min, max, sin, cos, tg, ctg тощо) не виділяють курсивом. У формулах і математичних позначеннях не рекомендується використання кириличних символів. 

Формули великого розміру записують в кілька рядків. Абзацний відступ для формул не використовується (дорівнює нулю). 

Невеликі за розміром формули без нумерації і окремі математичні символи наводяться в тексті статті звичайним набором без використання редактора формул. 

Перед подачею статті в редакційну колегію авторам необхідно упевнитися, що для всіх формул доступне редагування

Подача матеріалу з формулами, недоступними для редагування, не допускається.

9 Вимоги до оформлення рисунків

Рисунки розміщуються по центру основного тексту статті, абзацний відступ не використовується. Якщо рисунок по ширині не більше ширини колонки, то розміщується всередині тексту колонки, обтікання тексту зверху і знизу. Великі рисунки розміщуються вгорі або внизу сторінки, в окремому розділі, одна колонка.

Підпис до рисунка (шрифт 11 pt, вирівнювання по центру, без відступу) включає текст “Fig.”, Далі номер рисунка через пробіл (звичайний, курсив), далі після точки через пробіл назва рисунка з великої літери (напівжирний). 

Після підпису до малюнка в новому рядку вказується слово "Source:" (8 pt, жирний, вирівнювання по центру, без відступу), після нього посилання на джерело малюнка (https: // en ... або посилання на джерело в списку літератури [ 27]) або текст compiled by the authors”.

Приклад

 

Малюнки розміщують безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На все малюнки повинні бути посилання в статті. 

Посилання на малюнки набираються з пробілами (наприклад: Fig. 1). При цьому числа з буквами в позначеннях набирають без пробілів: (Fig. 1с).

Нумерація рисунків, формул і таблиць в тексті статті наскрізна однорівнева.

Розміри написів на рисунках повинні відповідати розміру Times New Roman 11 pt. 

Написи на рисунках  Не  повинні бути жирними або похилими. Написи на всіх малюнках повинні бути виконані в одному стилі.

Малюнки повинні бути представлені в форматі JPG. При збільшенні масштабу малюнок повинен зберігати зображення, не повинен відображатися пікселями. 

Малюнки повинні бути кольоровими, оскільки журнал випускається як в друкованому, так і в електронному варіантах.

Якщо на малюнку представлена ​​залежність або графік, то в підписі до малюнка повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат

Якщо окремий малюнок складається з фрагментів, то вони повинні позначатися буквами без дужок (a, b, с, ...) і розташовуватися на одній сторінці, а посилання на них даються в тексті із зазначенням малої літери поруч з номером малюнка без пробілу і дужок; в підписі до малюнка повинні бути пояснення до кожної частини.

Розмір малюнка не повинен перевищувати ширину сторінки (17 см) або ширину колонки (8 см). Написи на рисунках виконують шрифтом Times New Roman, розміром 11 pt. 

Підписи до рисунків включаються в текст статті, а не в графічні файли

Не допускається наявність порожніх областей всередині статті, які утворюються перед або після об'ємних (великих) малюнків. Авторам слід виконати взаємне розміщення малюнків і тексту таким чином, щоб виключити виникнення порожніх областей всередині статті.

10 Вимоги до оформлення таблиць

Таблиці розміщуються по центру основного тексту статті, абзацний відступ не використовується. Якщо таблиця по ширині не більше ширини колонки, то розміщується всередині тексту колонки. 

Великі таблиці розміщуються вгорі або внизу сторінки, в окремому розділі, одна колонка.

Назва таблиці включає слово “Table” (шрифт 11 pt, вирівнювання по центру, без відступу), далі через пробіл номер таблиці (курсив, звичайний), далі після точки назва таблиці з великої літери (напівжирний).

Після таблиці в новому рядку вказується слово “Source:” (8 pt, жирний, вирівнювання по центру, без відступу), після нього посилання на джерело малюнка (https: // en ... або посилання на джерело в списку літератури [27] ) або текст "compiled by the authors".

Приклад

 

Таблиці розміщують безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в статті. 

Посилання на таблиці набираються з пробілами (наприклад: Table 2). 

Нумерація рисунків, формул і таблиць в тексті статті наскрізна однорівнева.

Розміри написів в таблицях повинні відповідати розміру Times New Roman 11 pt. Написи на всіх таблицях повинні бути виконані в одному стилі.

Таблиці лаконічно представляють числову або фактичну інформацію в форматі сітки. Таблиці створюють, використовуючи можливості MS Word. Одиниці повинні бути приведені в заголовках стовпців, а не повторюватися для кожного запису в тілі таблиці. Шапка таблиці не містить порожніх клітин. Всі таблиці повинні бути розташовані вертикально. Якщо таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно. Таблицю, що містить графіку (наприклад, стрілки на блок-схемі), ймовірно, краще розглядати як малюнок, хоча іноді малюнки можуть бути вбудовані в таблицю Таблиці, набрані як текст (за допомогою великого числа прогалин, табуляції, не використовуючи осередки), не можуть бути включені в текст статті.

11 Вимоги до оформлення посилань на літературу в тексті

Посилання на літературні джерела в тексті статті нумеруються послідовно, ідентифікуються номерами в квадратних дужках [1], [2] і вводяться вручну без використання вбудованих можливостей автоматизації текстового редактора

Посилання повинні бути по порядку їх згадки в статті

На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково!

При цитуванні кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати не більше двох номер окремо, в своїх власних дужках, через кому або тире: [3-4], [5, 6] або [3], [4], [5], [6 ]..

12 Вимоги до висновків

Висновки повинні бути конкретними до поставлених завдань, а не розпливчастими, і переконливими, а також містити опис перспектив подальших досліджень.

13 Вимоги до оформлення розділу Література-REFERENCES

Список літератури починається з заголовка REFERENCES (шрифт 11 pt, напівжирний, вирівнювання по центру, без відступу, в окремому рядку), далі описується, кожне джерело в окремому рядку (шрифт 11 pt, відступ 0,75 см, нумерований список, вирівнювання по ширині , в одну колонку), назви неангломовних джерел перекладаються англійською мовою (не транслит!), вказується мова оригіналу. Ставляться пробіли завжди між ініціалами і прізвищем (наприклад, А. А. Іванов).

Джерел має бути не менше 30. У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів і загальнонаціональних стандартів. Процентне співвідношення самоцитування - не більше 30% із загального списку.

Після прізвища автора ставиться кома, автори перераховуються через кому, останній автор відокремлюється амперсандом &.

Назва полягає в лапки.

Для періодичного видання назва видання вказується курсивом, закінчується крапкою, потім вказується рік, крапка з комою, далі том, двокрапка, сторінки; якщо є те, то символи «р.» не вказуються, якщо тільки рік, то «р.» вказується перед діапазоном сторінок.

Для інтернет джерела вказується дата перегляду. DOI вказується в самому кінці.

Якщо вказується місто і країна, то спочатку місто, двокрапка, потім країна. 

Приклад посилання на інтернет-джерело

Приклад на посилань ресурси Scopus та DOI (має бути не менше 5-7 позицій у загальному списку літератури)

Приклад посилання на статтю в періодичному виданні

Приклад посилання на джерело цілком, без окремих сторінок 

Приклад посилання на статтю в періодичному виданні без тому

 

14 Додаткова інформація

Після списку літератури вказується текст в окремому рядку (шрифт 8 pt, вирівнювання по лівому краю, без відступу):

Conflicts of Interest: The authors declare that there is no conflict of interest

Далі вказується історія статті в наступному вигляді:

Received – Дата отримання, вказується редакцією 

Received after revision - Дата отримання після рецензування, вказується редакцією 

Accepted – Дата прийняття до публікації, вказується редакцією

15 Вимоги до оформлення інформації про статтю українською мовою

Вказується інформація про статті українською моваю (п.2-7 даних вимог, з тими ж правилами оформлення, за єдиним винятком по-батькові вказується повністю).

16 Вимоги до оформлення відомостей про авторів

Зазначаються відомості про ВСІХ авторів (у вигляді таблиці з невидимими кордонами, два стовпці, в першому кольорова фотографія розміром 3х4 см, у другому стовпці текст 8 pt), один рядок таблиці відповідає одному автору.

Текст у другому стовпці включає (без відступу): ім'я, по батькові, прізвище (повністю, шрифт напівжирний), ступінь і рік отримання ступеня (перераховуються всі ступені в порядку зменшення року отримання), звання, посада, місце роботи, адреса місця роботи; в наступному абзаці ORCID і, через крапку з комою, адреса електронної пошти; в наступному абзаці вказується область наукових інтересів, після слів "Research field:" (шрифт напівжирний, курсив), наступний текст з використанням звичайного шрифту.

Відомості про авторів подаються англійською та українською мовою.

17 Відправлення статті

Подати статтю в редакцію Ви можете способами: 

1. Надіслати на електронну пошту obbabiychuk@ukr.net 

2. Подати статтю on-line за допомогою платформи OJS (Відкрита журнальна система)

3. Прийти до редакції за адресою: пр. Шевченка, 1, корп.5. Одеса, Україна. 

Вкрай необхідно, щоб Ваша рукопис була оформлена за вимогами журналу, вимоги для авторів як оформляти рукопис, все розміщено на сайті журналу 

Перед відправкою рукописи переконайтеся, що:

– Ви виконали всі згідно з вимогами журналу;

– файл статті для відправки знаходиться в форматі документа Microsoft Word;

– текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, викладеним в 

Керівництві для авторів

Ви представили всі необхідні розділи у Вашій статті;

– усі рисунки і таблиці виконані в належній якості, а також представлені в потрібному дозволі; 

– отримано згоду на публікацію від усіх співавторів; 

– Ви обмовили всі конфлікти інтересів; 

– Ви згодні сплатити збір за публікацію після прийняття статті.

При подачі рукописи до журналу автори тим самим підтверджують її відповідність усім встановленим вимогам, а також підтверджують, що їм належать виключні авторські права на статтю, що вона раніше не була опублікована і не подавалася на розгляд в редакції інших журналів, а також не містить відомостей, заборонених до опублікування у відкритій пресі. Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються до розгляду. 

Редколегія залишає за собою право на редакцію і скорочення тексту статті без повідомлення автора.